Garantiebepalingen


Garantie                                                                           

De garantie wordt verleend door iAuto.nl te Nieuwegein. Overal waar in deze bepalingen gesproken wordt van Gebruikte wagenprogramma, wordt het specifieke programma bedoeld van de auto waarop deze garantie is verleend.                                                                      

Aanvang, duur en einde                                                                            

1. De garantie gaat in op de op het garantiecertificaat genoemde afleveringsdatum en eindigt zoveel maanden later als op het garantiecertificaat is aangegeven.

2. De garantie eindigt indien het voertuig wordt doorverkocht.

Omvang van de garantie                                                                           

iAuto.nl garandeert, dat indien zich binnen de garantietermijn een mechanische schade voordoet als gevolg van een materiaal- en/of fabricagefout, dit kosteloos zal worden hersteld. Wanneer een defect optreedt, dient dit direct (zo spoedig mogelijk) kenbaar gemaakt te worden aan iAuto.nl.

Herstel van het defect betekent reparatie of vervanging van het (de) defecte onderde(e)l(en). Daarbij wordt uitgegaan van de  uitvoering zoals die was ten tijde van de aankoopdatum van de auto, dit ter beoordeling van het reparerende bedrijf. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van 6 maanden (ook voor dit kosteloos vervangen onderdeel) van kracht. De vervangen onderdelen worden het eigendom van de leverancier.                                                             

De garantie is tot het voorgaande beperkt. Er kan derhalve geen aanspraak worden gemaakt op andere vergoedingen, zoals b.v. indirecte schade als gevolg van het defect raken van de auto.                                                                 

Uitsluitingen                                                                  

1. Van de garantie is uitgesloten schade:

a) als gevolg van onderhoud en/of reparatie;

b) aan onderdelen welke niet gecertificeerd zijn door de fabrikant;                                                        

c) als gevolg van normale slijtage;                                                                    

d) aan de volgende onderdelen:

I.Vaste pakkingen (zoals platte en papieren sluitringen) die geen rol spelen bij mechanische bewegingen (met uitzondering      van lekkage bij waterdragende technische onderdelen), verzegelingen, pakkingen, draaiende asbevestigingen, rubberen onderdelen, slangen, buizen, ontsteking en bougies, tenzij vervanging daarvan technisch noodzakelijk is en er een causaal verband is met een schade die in aanmerking komt voor vergoeding, in welk geval ook aanvullende kosten zoals olie, oliefilters en antivries zijn gedekt;                                   

II.Uitlaatsysteem. In de dekking is wel opgenomen het uitlaatspruitstuk en de katalysator;

III.Audio en audiovisuele onderdelen die niet door de fabriek of officiële erkende merkdealer zijn geplaatst;                                     

IV.Alle chassis- en carrosserieonderdelen, afneembaar dak (hardtop) en cabrioletdak (mechanische en elektronische onderdelen uitgezonderd), glas, interne en externe verlichting;

V.Koppelingsplaat en drukgroep, remleidingen en remtrommels, remschijven en -blokken, banden, wielbalans, veren/springveren en schokdempers, pneumatische veren en pneumatische schokdempende veren;                                   

VI.Accu’s, zekeringen en lampen;                                           

VII.Interne en externe afwerkingsmaterialen, afdekkingen, dempers, cosmetische interieurelementen en bekleding;                                   

VIII.Ontstekingen en bougies, en tevens verbruiksgoederen/aan slijtage onderhevige producten zoals olie, oliefilters en antivries, tenzij deze direct gerelateerd zijn aan gebreken die onder de dekking vallen.                                          

e) in de volgende situaties, bij de volgende handelingen en aan de volgende onderdelen:

I.Windruis, piepen en ratelen, verf-/carosseriewerkzaamheden en corrosieschade, lucht-, water- en olielekkage;                                        

II.Technische uitbreidingen voor bedrijfswagens.                                           

f) aan een Motorrijtuig gebruikt voor professioneel personenvervoer, autoverhuur en operational lease;                                                           

g) aan een Motorrijtuig dat wordt gebruikt als lesauto, voor koeriers-/bezorgdiensten en Motorrijtuigen van hulpdiensten;                                                 

h) door gebruik van ongeschikte smeermiddelen en brandstoffen;                                                        

i) die opzettelijk wordt veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid en/of fraude;                         

j) door oneigenlijk gebruik of overbelasting;                                                           

k) die optreedt terwijl aan het Motorrijtuig een aanhangwagen of een ander voertuig is gekoppeld, waarvan het brutogewicht hoger is dan het maximumgewicht dat door de fabrikant/importeur geadviseerd wordt;

l) als gevolg van voorbereiding tot, oefening voor of deelneming aan sportevenementen;           

m) aan een Motorrijtuig waarvan de kilometerteller is uitgeschakeld of met een kilometerteller die niet het werkelijk gereden aantal kilometers aangeeft;                                    

n) als gevolg van wijzigingen aan het Motorrijtuig indien deze niet zijn uitgevoerd volgens de voorschriften van de importeur;                                                     

o) tijdens het gebruik van het Motorrijtuig op last van de Nederlandse of vreemde overheid, behoudens in het geval van de verhouding werkgever/werknemer;                                                           

p) wanneer de schade het beoogde of zekere gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker van het Motorrijtuig, of Te gevolge van onoordeelkundig gebruik.                                                         

2. Er is geen garantie voor schade die het gevolg is van:                                                              

a) brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, storm, hagel, onweer, aardbeving en overstromingen;                                     

b) diefstal of poging daartoe, inclusief verduistering en joyriding;                                                           

c) enig ander van buitenaf komend onheil, waaronder schade die het gevolg is van oorlogsgebeurtenissen van enigerlei aard, burgeroorlog, interne onrust, stakingen, uitsluiting, beslaglegging of andere tussenkomsten of door kernenergie;                                    

d) automatiseringsrisico’s. Daaronder vallen verlies, schade, vernietiging, verstoring, verloren gaan, verandering van elektronische gegevens. Tevens is uitgesloten verlies van gebruik, vermindering van functionaliteit, kosten, uitgaven van enigerlei aard die daaruit voortkomen.                                 

3. Alle indirecte schade is uitgesloten van schadevergoeding. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan kosten van wegslepen, telefoonkosten, vertraging, opslagkosten, kosten voor een huurauto, alsmede verlies als gevolg van vertraging en schade aan niet gedekte onderdelen.

4. Er is geen garantie indien verzegelingen zijn verbroken.                                                                        

5. Motorrijtuigen die zijn opgevoerd door een andere partij dan een partij die is goedgekeurd door de fabrikant of de importeur zijn van de garantie uitgesloten.

6. Schade veroorzaakt door een onderdeel dat zelf toe is aan reparatie.

7. Wanneer een niet gedekt onderdeel de functionaliteit van een gedekt onderdeel belemmert.

8. Schade ontstaan als gevolg van reparaties of onderhoudswerkzaamheden welke werden uitgevoerd door een derde partij, of indien een Mechanische Storing als gevolg hiervan onder enige vorm van garantie of coulance valt.

9. Indien de fabrikant en/of de importeur een Motorrijtuig terugroept vanwege een structureel technisch gebrek, zijn dit structurele gebrek noch enigerlei kosten in verband met het terugroepen gedekt.

Klachten                                            

iAuto.nl
Gelderlandhaven 2 Y
3433 PG Nieuwegein

Rechten van de klant                                                                  

De in deze garantiebepalingen opgenomen rechten en vorderingen van de klant komen hem toe onverminderd de rechten en vorderingen die de wet hem toekent. Deze garantiebepalingen en onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gaan vóór de bepalingen van boek 7 titel 1 BW inzake consumentenkoop indien sprake is van een koopovereenkomst met een niet-consument en indien en voor zover deze bepalingen en algemene voorwaarden een andere inhoud en/of strekking hebben dan één of meerdere bepalingen van boek 7 titel 1 BW.

iAuto.nl